Медицински системи

  • Медицински системи за Радиотерапия и Ядрена Медицина

Ядрената медицина, която представлява важна част от медицинските приложения на йонизиращите лъчения, претърпя огромно развитие през последните десетилетия. Тя предоставя най-нови методи за медицинска диагностика и лечение на множество важни болести — включително на някои от най-сериозните и чести заболявания като рак, сърдечносъдови и мозъчни заболявания.

Клоновете на медицината, при които се използват източници на йонизиращо лъчение, включват:

- ядрената медицина, при която се използват радиоизотопи за диагностика и лечение;
- радиологичното образно изследване, при което се използват рентгенови лъчи с цел диагностика, планиране или насочване;
- радиотерапията (лъчелечението), използваща източници на лъчение за лекуване на рак.

Предлаганото от нас оборудване е изцяло насочено към:

- подобряването на радиационната защита на пациентите и персонала;
- осигуряването на доставки на радиоизотопи за ядрената медицина.