ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЯДРЕНА ЕЛЕКТРОНИКА И СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

CANBERRA

Mirion Technologies

Алфа и Гама спектрометрични системи, Ядрена Електроника

BERTHOLD TECHNOLOGIES

 Инструменти за радиационен мониторинг

F&J SPECIALTY PRODUCTS, INC. (F&J)

Въздушни пробовземни устройства, Аерозолни и йодни филтри

RADOSYS

 Системи за Пасивно измерване на Радон и Неутрони

Т N E Spa

 Гама Портални Монитори

МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ

PTW

Клинична дозиметрия, Контрол на качеството в рентгеновата диагностика.

Xstrahl

 GULMAY Medical

Рентгенови терапевтични и калибрационни  системи

VARIAN Medical

Брахитерапия

TEMA Sinergie

Нуклеарна медицина, радиотерапия, медицинска физика

CIVCO Radiotherapy

 Устройства за имобилизация и защита на пациента в радиотерапията.

QA в Радиотерапията

BEBIG

AUTIMO Block cutters for Radiotherapy

EURORAD

EUROPROBE Radioguided Surgery

UJP PRAHA

 

                  Телегама терапевтични облъчватели,

                   Рентгенови Симулатори

                   Софтуер за планиране и Верификация

LABTHERMICS

Hyperthermia Systems

METRON

Quality Assurance на Електромедицинско оборудване

БИОТЕХНОЛОГИИ

PERKIN ELMER
Life Science

Течносцинтилационни анализатори, Liquid Handling, бета и гама броячи, Microplate Reader
(former Packard Bioscience)

BIOSCAN

PET/ядрено медицинско оборудване, оборудване за  медицинска физика и молекулярна биология

КАЛИБРОВЪЧНИ СТАНДАРТИ

EUROSTANDARD CZ

Производство на радиоактивни стандарти с разнообразна форма и приложение