Радиационен контрол на метален скрап

Терминът “радиоактивен скрап” означава метален скрап (т.е.  отпадъчни метали, предназначени за рециклиране и повторно използване след претопяване), в който са  попаднали радиоактивни източници или вещества, радиоактивно замърсени  метали  (повърхностно  или  обемно  замърсени  с  радиоактивни  вещества)  или активирани метални детайли.

Причините и предпоставките за попадане на радиоактивни източници или материали в метален скрап могат да бъдат обобщени по следния начин:

-    неспазване или небрежно изпълнение на изискванията за безопасно използване и съхраняване на  радиоактивни източници и за отчет и контрол на тези източници, както и допуснати субективни човешки грешки;
-    наличие на неизвестни и нерегистрирани радиоактивни източници или материали, използвани при дейности, които са останали извън обхвата на регулиращия контрол;
-    наличие на радиоактивни източници, за които не е осигурен необходимия контрол и физическа  защита  от  техните  собственици  или  са  изоставени  (безстопанствени източници);
-    възникнали аварийни събития в предприятия, довели до загуба на контрол върху радиоактивни източници или до неконтролирани радиоактивни замърсявания;
- съществуването  на  незаконна  търговия  и  нелегален  трафик  на  радиоактивни източници и материали;
-    загубване или кражба на радиоактивни източници и материали. 

Възможните пътища за попадане на радиоактивни източници или материали в метален скрап могат да бъдат систематизирани по следния начин: 

-    демонтаж    или   извеждане    от    експлоатация   на    промишлени    предприятия   за преработка на суровини с повишено съдържание на природни радионуклиди;
-    демонтаж    на     обекти    и     оборудване    от    ядрената    промишленост     (атомни електростанции  и  предприятия  от  ядрено-горивния  цикъл)  и  от  други  отрасли, използващи радиоактивни източници и материали;
-    попадане (изхвърляне) на изгубени или откраднати радиоактивни източници в скрап;
-    демонтаж на оборудване, в което са вградени радиоактивни източници и последващо попадане в скрап;
-    предаване  като  метален  скрап  на  прибори,  изделия  и  предмети,  съдържащи радиоактивни  вещества  или  радиоактивни  източници,  които  са  останали  извън обхвата на регулиращ контрол или съдържащи естествени радионуклиди с повишена концентрация.

Потенциалната  опасност  от  възникване  на  инциденти  с  радиоактивен  скрап  е значително по-голяма, когато: 

-    не се осъществява адекватен регулиращ контрол върху радиоактивните източници и материали, използвани и съхранявани в съответните обекти;
-    не  се  извършва  превантивен  контрол  на  събирания  и  преработвания  скрап  за своевременното откриване на попаднали в него радиоактивни вещества.