Гама и алфа спектрометри за измерване на източници на йонизиращи лъчения

Един от най-популярните методи за количествен и качествен анализ на гама излъчващи нуклиди е Гама Спектрометричният анализ.

Целта на гама-спектрометричния анализ е идентифициране на съдържащите се в дадена проба радионуклиди и определяне на тяхната активност на базата на спектъра (енергията) на излъчените от измерваната проба гама кванти:

Типичен спектър измерен с HPGe детектор - MCA 8192 channels

Типичен спектър измерен с HPGe детектор – MCA 8192 channels

Типичен спектър на Co-60 и Co-57 измерен със сцинтилационен детектор LaBr - MCA 2048 channels

Типичен спектър на Co-60 и Co-57 измерен със сцинтилационен детектор LaBr – MCA 2048 channels

________________________________________________________________

 Един от най-популярните методи за количествен и качествен анализ на Алфа излъчващи нуклиди е Алфа Спектрометричният анализ:Спектър на алфа източник измерен във вакуумна камера

Спектър на алфа източник измерен във вакуумна камера